Avisos legals

Text Legal

  • El contingut del web de LEARNING S COOL té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de la marca comercial LEARNING S COOL, l’oferta i la prestació dels mateixos, d’acord amb els seus termes i condicions i facilitar l’operativa als clients.
  • LEARNING SCHOOL, SL és titular dels drets de propietat intel•lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o elements d’aquest web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
  • LEARNING SCHOOL, SL rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret d’actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.
  • LEARNING SCHOOL, SL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

Clàusula de Protecció de Dades

  • LEARNING SCHOOL, SL garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la LO 15/1999, el client o usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’Empresa i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals l’Empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió, a fi d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de LEARNING SCHOOL, SL. El client o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, sent facultativa les respostes que pogués donar a les qüestions que se li plantegin al marge del contracte.
  • El client o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, a través del correu electrònic info@learning-s-cool.com. El responsable del fitxer automatitzat és el Departament Administració de LEARNING SCHOOL, SL, al c/Mossen Jacint Verdaguer, 8 08197 Valldroreix. Sant Cugat del Vallès, on el client o usuari també es podrà adreçar per escrit en el cas que ho trobés necessari.

Confien en nosaltres